Jaarverslag VVT

Voorwoord Jaarverslag 2017

De VVT heeft een jaar achter de rug waarop men trots mag zijn. Het jaar waarin verticaaltransporticoon Cor van Unen met pensioen is gegaan, is een bijzondere mijlpaal bereikt: de VVT is in staat om koploperbedrijven in de sector te ondersteunen met OHSAS 18001-certificatie. Bedrijven die niet voor deze certificatie kiezen, kunnen gebruik maken van de meest complete branche RI&E die de VVT ooit heeft ontwikkeld. Wanneer bedrijven deze branche RI&E implementeren zijn alle gebruikelijk voorkomende risico's afgedekt. Bovendien is er op de branche RI&E aansluitend voorlichtingsmateriaal beschikbaar bij de VVT (o.a. het veiligheidshandboek en werkinstructies) om medewerkers te kunnen instrueren. Op deze wijze draagt de VVT actief bij aan kraanverhuurbedrijven en bedrijven die verticaaltransportactiviteiten uitvoeren, om aantoonbaar aan de geldende Arbo- en Warenwet en dito regelgeving te voldoen.

Veel opdrachtgevers vragen om een vorm van VCA-certificatie. Bedrijven die kiezen voor implementatie van de branche RI&E zijn goed voorbereid hiervoor, omdat de eisen voor VCA-certificatie in de branche RI&E zijn opgenomen. Op deze wijze legt de implementatie van de branche RI&E een belangrijke basis voor bedrijven om te voldoen aan de geldende Arbowet- en regelgeving en tevens om te voldoen aan certificatiesystemen die worden gevraagd door opdrachtgevers, zoals VCA. Als kers op de taart maakt de implementatie van de branche RI&E het mogelijk dat lidbedrijven zich relatief snel kunnen kwalificeren voor OHSAS 18001-certificatie (in de toekomst wordt dit de ISO 45001). Dit is een veiligheidsmanagementsysteem waarvan de VVT heeft vastgesteld dat het goed past bij verticaaltransportbedrijven, om zo goed mogelijk aan de hoge veiligheidstandaard voor de sector te voldoen. Het belang om een veiligheidsstandaard desgevraagd aan te kunnen tonen is de laatste jaren steeds groter geworden. Aantoonbaarheid vooraf omdat opdrachtgevers dit willen, maar ook achteraf wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een incident of ongeval. De Arbowettelijke straffen die kunnen worden opgelegd zijn enkele jaren geleden fors verzwaard. Tevens wordt er sneller een relatie gelegd richting strafrecht. Het loont derhalve om, ter ondersteuning van de bewijsvoering voor de verdediging van wat een bedrijf ten laste wordt gelegd, een goed systeem en goede dossiervorming te hebben. Allereerst en primair bedoeld om ongevallen te voorkomen, maar evenzo belangrijk ter bescherming voor wanneer er iets goed fout gaat. Ook hier draagt deze managementondersteuning vanuit de VVT aan bij. Implementatie van de branche RI&E door de VVT is in 2017 (en ook nog in 2018) gratis omdat de STL met behulp van SOOB-middelen de implementatie van de branche RI&E in de transport- en logistieksector ondersteunt. Bedrijven kunnen zich hiervoor bij de VVT melden.

Het kabinet, en het ministerie van SZW in het bijzonder, heeft de ambitie dat er werk wordt gemaakt van 'een leven lang leren'. De VVT heeft de ambitie om bedrijven te helpen met het kunnen onderhouden en het kunnen aantonen van deskundigheid van medewerkers en om dit zo praktisch en efficiënt mogelijk te maken. Dit geldt o.a. ook voor hercertificatie van TCVT-persoonscertificaten. Met het project branchekwalificatiestructuur probeert de VVT invulling te geven aan deze ambities. De VVT wil een koppeling leggen tussen de branche RI&E en beroepsprofielen die in de sector voorkomen. Door deze beroepsprofielen op slimme wijze te beschrijven moet het mogelijk zijn om instructies op te stellen die kunnen worden gebruikt ter voorbereiding van de opgedragen taken en werkzaamheden, als onderdeel van de werkvoorbereiding en daarmee als onderdeel van de RI&E. Door het aanbod van instructies actueel te houden voldoet de inhoud ook aan de voorwaarden voor bijscholing en herscholing. Door dit registreerbaar en valide te maken, krijgt de medewerker inzicht in zijn competentieportfolio c.q. zijn eigen deskundigheid en kan dit koppelen aan zijn/haar ambitie. Op deze wijze kan deskundigheid worden aangetoond. Dit is zowel in het belang van de werknemer als van de werkgever.

Scholing op orde hebben betekent helaas niet automatisch dat personen zich gedragen zoals je zou verwachten. Gedrag is een aspect dat voor de VVT een belangrijk leermoment is vanuit evaluatie van ongevallen die hebben plaatsgevonden. Dat onderwerp wordt de komende jaren dan ook opgepakt. Een eerste aanzet is gemaakt om voor leden campagnemateriaal beschikbaar te stellen via de webapplicatie VVT Service die in 2017 is geïntroduceerd.

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, vindt de VVT het van belang - als bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn in sectoren die met verticaal transport te maken hebben - dat er in de breedte meer kennis beschikbaar komt over verticaal transport en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarom is de VVT begonnen met het opstellen van een richtlijn mobiele kranen, waar de onderwerpen hijsplanning, de mobiele kraan en de overeenkomst in zullen worden behandeld. Met name over hijsplannen bestaan er misverstanden die we willen oplossen. Verder is vaak niet duidelijk wat Arbowettelijk gezien het verschil is tussen werken onder regie of aangenomen werk en dat het is aan te bevelen om daar afspraken over te maken in overeenkomsten voor hijswerkzaamheden. Ook daarvoor is voorlichting nodig om bekendheid en uiteindelijk begrip hiervoor te krijgen. Het opstellen van de richtlijn doen we in overleg met de KOMAT van Bouwend Nederland.

Alles bij elkaar een ambitieus programma waar zeker nog vele maanden en wellicht jaren werk in gaat zitten. Het zijn mooie woorden, maar het gaat pas leven als het lukt om dit praktisch krijgen voor de bedrijven. Maar alles bij elkaar een heldere en toekomstgerichte koers om de sector te ondersteun en verder te professionaliseren aangaande veilig en vakbekwaam werken. Hierbij hebben we de betrokkenheid en steun van onze leden nodig. Daarom past een woord van dank aan allen die actief bijdragen aan de realisatie van de ambities van de VVT.

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Jaarverslag 2017