Jaarverslag VVT

Voorwoord Jaarverslag 2019

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) is een brancheorganisatie voor bedrijven die hijskranen en/of hoogwerkers verhuren. Naast gewone leden kent de VVT geassocieerde bedrijven die de VVT steunen. Leden van de VVT zijn traditiegetrouw verhuurders van mobiele kranen, maar ook van hoogwerkers, railkranen (KROL) en torenkranen. 

De sector staat voor een, relatief gezien, groot geïnvesteerd vermogen. Het economische afbreukrisico voor de Nederlandse industrie en bouwsector is vele malen groter dan het geïnvesteerd vermogen in het materieel. Niet alleen het geïnvesteerde vermogen vertegenwoordigt een groot afbreukrisico; ook de goederen die verticaal worden getransporteerd en de risico’s met betrekking tot gevolgschade die rechtstreeks daarmee verbonden zijn. Kwaliteit, veiligheid en efficiency nemen daarom een centrale plaats in. Vanwege deze specifieke belangen zien de leden van de VVT veel voordelen bij een gespecialiseerde, herkenbare, goed aanspreekbare, slagvaardige en zelfstandige brancheorganisatie.

VVT geassocieerde bedrijven benadrukken hun relatie met de sector door de VVT te steunen. Men krijgt daarvoor toegang tot alle ledeninformatie van de VVT en men heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan interne commissies van de VVT. Verder kan men een nauwer contact verwerven bij de leden van de VVT via ledenbijeenkomsten en bij door de VVT georganiseerde informatieavonden. Via deze informatieavonden kan men aan VVT leden gericht voorlichting geven over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Het doel van de samenwerking is elkaar versterken door informatie met elkaar te delen en ideeën uit te wisselen.

Het wordt steeds moeilijker voor Nederlandse bedrijven om het huidige tempo van de digitalisering te blijven volgen. Minder dan de helft van de MKB-bedrijven houdt de ontwikkelingen op technologisch gebied nog bij. Dat maakt de ondernemers in toenemende mate kwetsbaar voor het kunnen voldoen aan regelgeving en voor concurrentie. De VVT gaat bijdragen om in deze behoefte te gaan voorzien. 

De branche is op zoek naar volledige integratie van veilig werken in de sector. Het realiseren van een dynamisch systeem van risico-inventarisaties en -evaluaties om te komen tot het gewenste niveau van deskundigheid en beheersmaatregelen, moet mogelijk zijn door gebruikmaking van nieuwe informatietechnologieën en -systemen. De VVT wil helpen om hiervoor de basis te leggen. 

Betreffende vakmanschap zoekt de VVT de oplossing in: het ontwikkelen van instrumenten voor bedrijven betreffende een leven lang leren / leren tijdens het werken en het opstellen van beroepscompetentieprofielen ten behoeve van het ontwikkelen van opleidingsaanbod en examinering t.b.v. certificatie. De VVT heeft een opleidingskolom met branchekwalificaties voor de sector opgesteld. 

De sector staat voor het collectief afsluiten van arbeidsvoorwaarden en het algemeen verbindend verklaren daarvan. De VVT neemt namens de sector deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg van de cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. 

Het Europese beleid van de VVT is gericht op doelen ten aanzien van harmonisatie in brede zin zoals bijvoorbeeld: wetgeving, certificatie van machinisten, ontheffingen, leveringsvoorwaarden en ideeën over ontwerp van toekomstig materieel. Hiervoor is actieve betrokkenheid bij de ESTA (Europese koepelorganisatie voor kraanverhuur en exceptioneel transport) en een zorgvuldige selectie van deelname aan internationale normcommissies en andere overlegorganen van groot belang om hier invloed op uit te kunnen oefenen. De lobby van de VVT is betreffende deze onderwerpen dan ook meer Europees georiënteerd, naast de nationale lobby. 

Het jaarverslag van de VVT geeft weer waar het secretariaat zich namens het bestuur mee heeft beziggehouden. Dit is tevens de verantwoording naar de leden, die in de algemene ledenvergadering zich daarover mogen uitspreken. 

Het secretariaat is per 1 juni 2019 versterkt met een nieuwe senior beleidsmedewerker, de heer Gerke Kleinsmit. Wij wensen hem veel succes. Daarnaast een woord van dank aan alle medewerkers van het secretariaat die dankzij hun inzet en toewijding deze rapportage over 2019 mogelijk hebben gemaakt. 

Namens het bestuur,

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018