Jaarverslag VVT

Voorwoord Jaarverslag 2018

De VVT heeft een turbulent jaar achter de rug. Het secretariaat had te kampen met een te krappe personele bezetting vanwege ziekte en verloop van een beleidsmedewerker en de krappe arbeidsmarkt. Gegeven het profiel dat wordt gezocht, een volwaardige beleidsmedewerker die op senior niveau en branchebreed kan c.q. moet kunnen gaan opereren, is besloten om gebruik te maken van een headhunter om iemand te vinden die hierop past, maar die ook in team past. Eind 2018 was deze persoon nog niet gevonden. Het secretariaat bestaat uit medewerkers die goed op elkaar zijn ingewerkt en ook veel voor elkaar en voor de leden over hebben. Belangrijk is dat een nieuwe medewerker op het beoogde niveau hier goed bijpast. Kijkend naar het pakket van werkzaamheden en wat de VVT voor u heeft gedaan en de ambitie van de VVT, kan ik niet anders dan tevreden terugkijken en de medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet, hun collegialiteit en loyaliteit aan de VVT en haar leden.

In 2018 heeft er een nationale O&O conferentie plaatsgevonden en daar is de vraag gesteld welke oplossingen er zijn voor de actuele vragen over een leven lang leren, een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken. Deze opgave, die urgent werd genoemd, en ook in het regeerakkoord als speerpunt is benoemd, vraagt om samenwerking. Daarom werden op initiatief van O&O fondsen en sociale partners alle stakeholders uitgenodigd van politieke-, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio's. Men wil hiermee bereiken of bijgedragen kan worden aan de doelstellingen van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoordelijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen. Met als doel om werkenden blijvend inzetbaar te houden en ze te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. De O&O-conferentie, die plaatsvond bij de Stichting van de Arbeid in Den Haag, trok zo'n 200 deelnemers, voornamelijk werkzaam bij werkgevers- en werknemersorganisaties,
ministeries, regionale diensten en opleidingsorganisaties.

Minister Wouter Koolmees: De omslag naar een leercultuur is een absolute must; alleen zo kunnen bedrijven en werkenden zich soepel blijven voortbewegen op de veranderende arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid voor de cultuuromslag kan niet alleen bij werkenden worden gelegd, daarvoor moeten werkgevers, werknemers, het Rijk, het onderwijs, het UWV, de O&O-organisaties en nog vele anderen hun krachten en kennis bundelen.

De minister is met de sociale partners al afspraken aan het maken om een leercultuur te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Hij zal de randvoorwaarden verzorgen en de plannen van O&O-organisaties, die hij de ideale matchmakers noemt tussen werkgevers en werknemers, ondersteunen.

Mariëtte Hamer (SER): Een leven lang ontwikkelen is veel complexer dan het organiseren van scholingsaanbod en het instellen van een leerrekening. Het stelsel van opleiden en ontwikkelen is erg ingewikkeld. Ze pleit ervoor gezamenlijk eerst de structuur en de toegankelijkheid van het scholingsaanbod op orde te krijgen en iedereen bij het leren te betrekken.

Doekle Terpstra (Techniek Nederland): Als we een leven lang ontwikkelen willen stimuleren, dan moeten we redeneren vanuit de vraag van de werknemers zelf. En vanuit de manier van werken van de O&O-organisaties. Zij moeten meer vraaggestuurd in plaats van aanbodgedreven gaan werken om mensen op te leiden, weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt.

Conclusies
Een doorbraak in een leven lang ontwikkelen is noodzakelijk en urgent. Het opleiden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en andere partijen. Alleen een scholingsbudget biedt onvoldoende stimulans voor een leven lang ontwikkelen. O&O-organisaties hebben als matchmaker tussen werkgever en werknemer en vanwege hun expertise en handelend vermogen een belangrijke rol bij het stimuleren van een leercultuur. En O&O-organisaties kunnen meer van elkaar leren en meer samenwerken.

De VVT heeft het al vaak hierover gehad; over de branchekwalificatiestructuur, over werkend leren, over hoe we dat praktisch kunnen ondersteunen richting de toekomst. Geen interessant onderwerp voor een kraanverhuurder, maar wel belangrijk om goed over na te denken voordat het 'ons overkomt'. De VVT is hier vroeg mee begonnen en het doel is om de leden hiermee te helpen of zelfs te ontzorgen. Hiermee en op onderwerpen die de VVT van oudsher al voor u oppakt, veilig en vakbekwaam werken, gaan we verder, met uw steun en inbreng.

Namens het bestuur,

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Jaarverslag 2018