Jaarverslag VVT

Voorwoord Jaarverslag 2016

De omgeving waarin de branche opereert is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Economie, maatschappij, politiek en klimaat zijn helaas factoren die niet controleerbaar, laat staan te plannen zijn. Creativiteit en ondernemingsgeest zijn om te beginnen factoren die binnen de VVT zwaar wegen, maar niet eenvoudig in meetbare doelen zijn uit te drukken. Daarom stelt de VVT een beleidsplan op, een plan van analyse en aanpak over meerdere jaren dat per jaar wordt aangepast of herschreven, passend op de dan geldende situatie. Het jaarverslag is de weergave van wat in dit kader is gerealiseerd.

Er worden goede gesprekken en discussies gevoerd met de leden tijdens regio- en algemene ledenvergaderingen. Dialoog die nodig is om te bepalen hoe de kraanverhuursector de toekomst in wil gaan en hoe de VVT daaraan bijdraagt. Discussies die bepalend zijn voor de toegevoegde waarde die de VVT de komende jaren gaat bieden. Toegevoegde waarde die niet, of met veel meer energie en kosten, door bedrijven zelf kan worden geleverd. Dat is het voordeel van het collectief, daarom zijn we verenigd. Vertegenwoordiging namens de sector, standpunten innemen namens de sector, oplossingen zoeken voor de sector wanneer zaken niet zo gaan zoals we zouden willen. Vooruit kijken voor de sector, relevante ontwikkelingen herkennen en daarop anticiperen. Maar vooral ook niet de zingeving vergeten, het bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, elkaar spreken.

De overkoepelende strategie, die de VVT op basis hiervan heeft ingezet om de sector te faciliteren om een verdere professionaliseringsslag te maken, is gericht op risicobeheersing, deskundigheid en inbedding van het Arbowettelijk kader in algemene voorwaarden en contractvorming. Het doel is om:
1) Te komen tot een situatie waarbij vooraf duidelijk is wie en in welke mate men
    verantwoordelijk is voor het veilig uitvoeren van de hijswerkzaamheden. Voor
    verticaal transport is dit met name van belang betreffende het hijsteam, het hijsplan
    en het houden van toezicht.
2) Ervoor te zorgen dat de benodigde deskundigheid kan worden ingevuld bij de
    uitvoering ervan.
3) In het bedrijfsproces het denken aan risico's en uitsluiting, dan wel beheersing
    daarvan, te implementeren.

Daarvoor is de VVT de afgelopen twee jaar concreet met drie projecten gestart, te weten:
• Introductie van OHSAS 18001 voor de sector, inclusief de herziening van de branche
   RI&E voor bedrijven.
• Het opstellen van een branchekwalificatiestructuur, inclusief implementatie van
   “werkend leren”.
• Het project regie of aangenomen werk.

Met regie of aangenomen werk wordt bedoeld de inbedding van deze Arbowettelijke begrippen in de contractvorming tussen partijen. Dit raakt de verhouding opdrachtgever en opdrachtnemer en de inbedding en acceptatie van de algemene voorwaarden van de VVT. Het willen vastleggen van goede werkafspraken ondersteunen, het vooraf moeten nadenken over de veilige uitvoering van werkzaamheden en het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van informatie. Dit helpt bij het voorkomen van het onbedoeld routinematig aanpakken en uitvoeren van hijswerkzaamheden, mede als les die getrokken is n.a.v. het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. Hier staat namelijk een aanbeveling in gericht aan de minister voor Wonen en Rijksdienst die aangeeft dat er één centrale partij moet zijn die de verantwoordelijkheid draagt voor het proces van risicobeheersing voor het gehele bouwproces, en dat de risicoverantwoordelijkheid en de daarbij behorende samenwerkingsverplichtingen helder en samenhangend dienen te worden geregeld in algemene voorwaarden. Hoewel de algemene voorwaarden Vereniging Verticaal Transport niet specifiek genoemd zijn in het rapport, put de VVT hier steun uit om er werk van te kunnen maken.

Kijkend naar de sector en wat de VVT doet, is het hijsongeval in Alphen aan den Rijn ingeslagen als een bom. Kijkend naar de aanbevelingen in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, verschenen op 29 juni 2016, dan zien we dat de VVT geen aanbeveling krijgt. We kunnen dat als groot compliment beschouwen, echter zien we ook dat ondanks al onze inspanningen op het gebied van voorlichting, opleiding en systeemcertificatie bij bedrijven toch zaken fout gaan. Daarbij blijkt dat het gedrag van mensen ook een zeer bepalende factor is. De VVT gaat de volgende periode werken aan het verbeteren van de voorlichting voor bedrijven en er zal onderzoek worden gedaan naar het aspect gedrag van mensen.

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Jaarverslag 2016