SOOB

De SOOB is het O&O fonds van de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Binnen SOOB zijn de sociale partners van de sector, zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, vertegenwoordigd. Het collectieve belang van de sector, bedrijven en werknemers staat daarbij voorop. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht.

Werknemersorganisaties:

FNV

CNV Vakmensen 

De Unie
 

Werkgeversorganisaties:

TLN 

VVT 

O&O fondsen

O&O fondsen zijn stichtingen die door sociale partners worden bestuurd en die tot doel hebben de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Het zijn private
organisaties. Als het fonds een directe relatie heeft met een cao kunnen sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) de minister van SZW verzoeken het eigen fonds algemeen verbindend te verklaren (avv). De algemeen verbindend verklaring legt verplichtingen op voor werkgevers en hun werknemers, die niet zijn aangesloten bij de betreffende brancheorganisaties. Dit maakt dat alle bedrijven en werknemers in de desbetreffende sector een financiële bijdrage leveren aan zaken die de gehele sector ten goede komen. Zo wordt voorkomen dat louter de bij werkgevers- en werknemersor-ganisaties aangesloten bedrijven / werknemers een bijdrage leveren aan het collectieve belang. Het SOOB fonds is ook opgericht vanuit deze grondgedachte.

De SOOB-cao wordt door de werkgevers en werknemersorganisaties in het beroepsgoe-derenvervoer, de logistiek en de verhuur van mobiele kranen afgesloten. De SOOB-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022.

Tekst van de geldende SOOB-CAO 

Om haar doelstellingen te bereiken financiert SOOB het sectorinstituut STL.

Doelstellingen van de SOOB

SOOB zet zich in voor iedereen in de sector. Uw premiebijdrage wordt benut voor het financieren van diverse activiteiten en projecten waar de sector de vruchten van plukt.

Collectief sectorbelang
De SOOB maakt het mogelijk dat voorlichting over arbeidsvoorwaarden en arbeidsom-standigheden wordt verzorgd. Daarnaast ziet het SOOB beleid erop toe dat er voor-lichting wordt gegeven over relevante sociale zekerheid en arbeidsmarktontwikkel-ingen. De verantwoordelijke werkgevers- en werknemersorganisaties voeren deze activiteiten uit, met behulp van de SOOB. 

Opleiding en subsidie
De SOOB richt zich op opleiding en ontwikkeling van werknemers in de sector en het verlenen van subsidie op scholing. Als SOOB-contribuant draagt u bij aan instroom van BBL-jongeren, instroom van chauffeurs via door- en zij-instroom, scholing voor werkenden en innovatie. De uitvoering van deze activiteiten wordt verzorgd door het sectorinsitituut STL.

Arbeidsmarkt en mobiliteit
De SOOB ondersteunt het belang van een gezonde arbeidsmarkt en financiert dan ook diverse activiteiten op dit terrein. Het sectorinstituut STL heeft hier een belangrijke rol. Vanuit haar positie als uitvoerder van het SOOB-subsidiebeleid en kenniscentrum van de sector Transport en Logistiek, is STL de brug tussen werkgevers, werknemers en overheidsinstanties (zoals UWV en lokale gemeentes).

Bedrijfsgezondheid
Het sectorinstituut STL richt zich ook op veilig en gezond werken in de sector. Zij fungeert ook als kenniscentrum op het gebied van arbeidsrisico's. STL verzamelt kennis over arbeidsrisico's en ontwikkelt oplossingen om zo gezond en veilig mogelijk te werken. Daarnaast verzorgt zij zonder SOOB subsidie specifiek op de sector gerichte verzuimbegeleiding. Deze wordt oplossingsgericht uitgevoerd door casemanagers die de sector echt kennen.

Naleving arbeidsvoorwaarden
De SOOB zorgt ervoor dat de door de bedrijfstak overeengekomen arbeidsvoorwaar-den worden nageleefd. Dit is voor u als werknemer en werkgever van belang. FNV (via de stichting VNB) en CNV Vakmensen zorgen voor deze naleving. TLN en VVT doen dit door middel van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden cao.

Functiewaardering
De SOOB vindt het belangrijk dat de functies in de sector van het beroepsgoederen-vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen juist in een salarisschaal worden ingedeeld. Binnen het sectorinstituut STL is de Fuwa ingesteld om u hierbij te kunnen ondersteunen. De belangrijkste taak van deze disciplne is het informeren en adviseren van werkgevers en werknemers over het indelen van functies in de juiste salarisschaal. Het advies is gebaseerd op paarsgewijze vergelijking van functies met het normmateriaal zoals in het boek “Functietyperingen” staat vermeld, of op weging van functies met behulp van het Bakkenist-systeem voor functiewaardering.

Voor veel meer informatie over de SOOB, zie www.soob-wegvervoer.nl.