CAO overleg

Op vrijdag 9 december jl. heeft het tweede overleg over de cao voor het beroepsgoede-renvervoer over de weg plaatsgevonden. Ook dit overleg was geheel gewijd aan de situatie van het pensioenfonds Vervoer.

Als gevolg van de lage rentestand is de huidige pensioenpremie van 28,34% per 1 januari 2012 niet voldoende kostendekkend. Het pensioenfonds moet per 1 januari 2012 een kostendekkende premie heffen. Dit betekent dat de premie dient te worden verhoogd of het opbouwpercentage dient te worden verlaagd dan wel een combinatie van beide. In het overleg met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen kon op 9 december nauwelijks voortgang worden geboekt. Daarom is door de werkgevers een eindbod gedaan. Dit eindbod behelst een combinatie van beide maatregelen: verlaging van het opbouwpercentage van 2,05% naar 1,96% en verhoging van de premie van 28,34% naar 29,24% (conform de bestaande premieverdeling) per 1 januari 2012. Door de onder-handelingsdelegatie TLN/VVT is aan dit eindbod de voorwaarde verbonden dat het deel zal moeten uitmaken van een nog te sluiten akkoord over de arbeidsvoorwaarden cao en dat er sluitende afspraken zouden worden gemaakt over de maximale premie van werk-gevers ten behoeve van de pensioenregeling. Deze laatste voorwaarde was voor beide vakbonden onbespreekbaar. TLN en VVT gaan ervan uit dat de beide vakbonden het eindbod, zoals te doen gebruikelijk, aan hun achterban zullen voorleggen.

Het overleg over de arbeidsvoorwaarden cao zal op 27 januari worden voortgezet. Over de verdere ontwikkelingen zullen wij u natuurlijk zo spoedig mogelijk informeren.

Bron: TLN / VVT, 12 december 2011