TLN en VVT bereiken onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden cao (2012-2013)

In de vroege ochtend van 8 juni heeft TLN met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg met een looptijd van 2 jaar (1 januari 2012 t/m 31 december 2013). Het akkoord voorziet ondermeer in een stijging van de lonen met 1,5% per 1 januari 2013 en 0,5% per 1 juli 2013. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het dossier “Nederlands werk, Nederlands loon” waarmee duidelijkheid wordt gecreëerd over de vraag wanneer op basis van de bestaande wet- en regelgeving de Nederlandse arbeidsvoorwaarden dienen te worden toegepast.

Ook is afgesproken dat vrijwillige tijd-voor-tijd regelingen op bedrijfsniveau met de betrokken medewerkers, zonder tussenkomst van de vakbonden, kunnen worden afgesproken. Het op eigen initiatief van de medewerker verlengen van het ADR certificaat zal niet meer door de werkgever hoeven te worden vergoed. Verder zal de werknemer gehouden zijn om zijn werkgever te informeren over het aantal punten waarover hij beschikt in het kader van de vakbekwaamheidsrichtlijn (code 95). Daarnaast is er nog over een groot aantal andere zaken afspraken gemaakt, waaronder duurzame inzetbaarheid van werknemers en de veiligheid van chauffeurs onderweg. Gezien het aantal en de omvang van de gemaakte afspraken zullen deze de komende dagen in detail nader worden uitgewerkt.

Wanneer het volledige onderhandelingsresultaat op papier staat, zullen wij u daarover natuurlijk zo spoedig mogelijk informeren. Partijen zullen vervolgens het onderhandelingsresultaat met een naar verwachting positief advies ter beoordeling aan hun achterban voorleggen.

SOOB-cao
TLN heeft daarnaast op 8 juni met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een principeakkoord bereikt over een SOOB -cao met een looptijd van 1,5 jaar (1 januari 2013 - 1 juli 2014). De VVT heeft het principeakkoord niet getekend en legt dit als onderhandelingsresultaat vooraan hun achterban.

In het verleden werd de SOOB cao vaak zonder al te lange onderhandelingen afgesloten voor de maximale periode van 5 jaar. Daar is dit keer geen sprake van geweest. In de achterliggende periode is er namelijk uit verschillende hoeken forse kritiek op het SOOB fonds en de uitvoeringsorganisaties VTL en Gezond Transport geweest.

TLN en VVT hebben dan ook in de achterliggende periode intensief met alle geledingen binnen de achterban gesproken over de vraag: hoe verder? Uit deze raadplegingen bleek dat er bij de leden wel degelijk een breed draagvlak was voor een collectieve aanpak van bepaalde activiteiten en problemen zoals bijvoorbeeld de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Alle andere bedrijfstakken in Nederland doen dat immers op een vergelijkbare manier. Wel was er een grote roep om een betere en efficiëntere uitvoering van deze activiteiten.

TLN heeft daarom met de vakbonden harde afspraken gemaakt over verbetering van de uitvoering en gouvernance van de activiteiten van het SOOB fonds en de uitvoeringsorganisaties VTL en Gezond Transport. Dat is ook de reden waarom er is gekozen voor een looptijd van 1,5 jaar. In deze periode zullen de gemaakte afspraken tot substantiële en zichtbare verbeteringen moeten leiden. De VVT heeft het principeakkoord niet ondertekend omdat zij haar achterban wil raadplegen of de beoogde aanpak in het principeakkoord voldoende vertrouwen schept richting het beoogde resultaat. Voor de VVT is het een onderhandelingsresultaat.

Bron: VVT, 8 juni 2012