Per 1 januari 2013 treden de WDA&T en WSCS documenten TCVT in werking

Dit betekent dat vanaf die datum er nieuwe keuringsschema’s W3-11 (keuren hijskranen) enW8-01 (keuren bouwliften en hefsteigers voor personenvervoer) gelden. Daarnaast worden per die datum alle schema’s vakbekwaamheid machinist vervangen door nieuwe schema’s. Opleiders en examenorganisaties zijn hierover reeds geïnformeerd op 10 oktober jl.

Vooral de nieuwe schema's vakbekwaamheid machinist hebben gevolgen voor de praktijkexaminering. De praktijkexamens voor alle schema's komen nu vanuit de TCVT itembank en sluiten beter aan op de hedendaagse praktijk. De kandidaten moeten alle mogelijke eindtermen beheersen op het examen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Met het inwerkingtreden van de nieuwe schema's per 1-1-2013 komt er tevens een einde aan de ontheffingsregeling voor buitenlandse machinisten. Per die datum moeten buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken in het bezit zijn van een verklaring van een door de Minister aangewezen certificatie-instelling (CI). Voor TCVT zijn dit DNV of TuV Reinland. Voor meer informatie over de af te geven verklaring kunt u contact met de CI opnemen.

Bron: TCVT, 19 oktober 2012