Sociale partners: 'Akkoord is essentieel voor economie'

Sociale partners en kabinet hebben - voor het eerst sinds heel lange tijd - een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. 'Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking brengt hoe het verder moet met zaken als de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de pensioenen, de flexcontracten en de WW', aldus werkgevers en vakbonden. Deze gezamenlijke visie van het kabinet, de vakbonden en de werkgevers is essentieel voor de economie en de overheidsfinanciën, stellen zij. 'Het is voor ons land heel belangrijk dat we er de afgelopen weken in geslaagd zijn tot een gezamenlijke visie en gezamenlijke keuzes te komen. En dat op een veelheid van onderwerpen. Dat is lastig en vraagt veel verantwoordelijkheidsbesef.'

Arbeidsmarkt
De sociale partners benadrukken dat het vandaag afgesloten akkoord gebouwd is op de gedachte van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt. 'Vakbonden, werkgevers en de overheid moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Dat wil zeggen dat mensen die werkloos worden zo snel mogelijk weer een baan krijgen en dat mensen met een handicap een reële kans krijgen om aan het werk te komen.'

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd. Er komt een rechtvaardiger systeem met minder juridische procedures. De hoogte van de ontslagvergoeding komt in de wet te staan en wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Voor de eerste tien jaar dienstverband wordt de ontslagvergoeding een derde maand per gewerkt jaar, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Er komt een maximum van 75.000 euro en voor mensen die meer verdienen wordt de vergoeding maximaal een jaar salaris. Het geld dat ontslagen werknemers krijgen, moet vooral gebruikt worden om zo snel mogelijk weer ander werk te vinden. Op het gebied van flexwerk is afgesproken om een einde te maken aan de zogenoemde schijnconstructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland kunnen werken.

Quotering
Er komen 35 werkpleinen in Nederland van waaruit vakbonden, gemeenten en werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen aan het werk komen. Werkgevers gaan zich inzetten om de instroom in de Wajong en de WSW beperken. De voorgenomen verplichte quotering wordt pas ingevoerd als blijkt dat de vrijwillige inspanningen van de ondernemingen niet slagen. Dat wordt eind 2016 of begin 2017 getoetst. De WW krijgt in de wet een maximale duur van 2 jaar en zal in de CAO's worden aangevuld. Deze maatregel gaat, net als het ontslagrecht, pas in op 1 januari 2016. Ook is afgesproken dat het kabinet het bezuinigingspakket voor 2014 van tafel haalt en in augustus zal bezien hoe dan de omstandigheden zijn en welke maatregelen moeten worden genomen met het oog op 2014.

Bron: VNO-NCW, 11 april 2013