Uitvoering 100.000 banen-afspraak uit het Sociaal Akkoord- werkgevers gaan inclusief

Mensen met een beperking aan een baan helpen - 5.000 banen in 2014 en nog eens dat aantal in 2015. Anders treedt op 1januari 2016 de quotumwet in werking. Elk bedrijf moet dan aan een vastgesteld quotum voldoen of jaarlijks een boete betalen.

Waarom inclusief werkgeven?
Er zijn veel redenen voor bedrijven om inclusiever te willen worden: de gemaakte afspraken uit het Sociaal Akkoord nakomen, is er één van. Verder valt te denken aan het maken van een efficiëntieslag in de werkprocessen, het voor blijven van krapte op de arbeidsmarkt, het vergroten van  innovatiekracht en marktaandeel, de invulling van de maatschappelijke betrokkenheid, vooruitlopen  op de aangekondigde Participatiewet of al gemaakte cao-afspraken. De redenen lopen uiteen, maar werkgevers hebben allemaal dezelfde vragen over hoe een meer inclusieve onderneming te worden en wat daar binnen de onderneming voor nodig is.

Graag wijzen wij u daarom op de oriëntatiebijeenkomsten  van werkgeversvereniging AWVN en VNO-NCW op 15, 16 en 17 januari a.s. De flyer vindt u hier.

Oriëntatiebijeenkomsten
Voor uitgebreide informatie over inclusiefwerkgeverschap zijn onze leden op 15, 16 of 17 januari a.s. van harte welkom bij één Yan de drie oriëntatiebijeenkomsten in Den Haag of Zeist. Hier lichten AWVN en VNO-NCW I MKB Nederland hun plan van aanpak toe, vertelt een aantal werkgevers ervaringen u en kunt u zich aanmelden voor het traject om een inclusieve(re) werkgever te worden.

Als we met elkaar de schouders eronder zetten en iedere werkgever een steentje bijdraagt, is Nederland eind 2015 zonder quotum 10.000 banen inclusiever.

Meer informatie: www.awvn.nl (klik in het hoofdmenu op 'Cursussen en bijeenkomsten' en vervolgens op de bijeenkomst van uw keuze)

Bron: VNO-NCW , 10 december 2013