Ontwikkelingen langlopende ontheffingen

Landelijk dekkend netwerk 100 ton op 1 januari van start!
Na vele malen van uitstel is het op 1 januari dan echt zover. Vanaf die datum krijgen we de beschikking over een landelijk dekkend netwerk van wegen waar we met 100 ton GWV met één ontheffing terecht kunnen.

Na de invoering van de landelijke jaarontheffing in april 2013 is dit een belangrijke volgende stap in het verder verbeteren en vereenvoudigen van de ontheffing verlening. In het kader van de landelijke ontheffing geldt op papier weliswaar al een maximum toegestaan gewicht van 100 ton, veel provincies en gemeenten hanteren in de praktijk echter lagere gewichten. Daardoor is er naast de langlopende ontheffing vaak nog een aanvullende incidentele ontheffing vereist om op de plaats van bestemming te komen. Dat kost extra tijd en geld. TLN en VVT hebben zich daarom ingezet om tot een landelijke netwerk van 100 ton wegen te komen.

Een belangrijke voorwaarde van de wegbeheerders om de gewichten voor hun wegen te verhogen naar 100 ton GWV was dat de aslasten op het lagere niveau van de provincies geharmoniseerd zouden worden (verlaagd t.o.v. de rijkswegen). Daar hebben TLN en VVT uiteindelijk mee ingestemd. Aanvullend hebben beide brancheorganisaties als voorwaarde gesteld dat er bij de start daadwerkelijk sprake moet zijn van een landelijk dekkend netwerk van 100 tons wegen. Met de recente oplevering van wegen door de provincies Zuid-Holland en Gelderland is aan deze voorwaarde door alle provincies voldaan.

Het betekent wel dat op 1 januari 2016 in het kader van de langlopende ontheffing de volgende maximale aslasten van toepassing zijn:
• Normale as: 10 ton
• Bij één aangedreven as: 11,5 ton
• Pendelas: 12 ton

De aanpassingen van het wegennet zullen in de DWO (digitale wegenkaart ontheffingen) worden verwerkt. Er komt ook een nieuwe Beleidsregel Ontheffingsverlening Exceptionele Transporten. Eigenaren van jaarontheffingen die nog tot na 1 januari 2016 geldig zijn, ontvangen van de RDW een brief waarin staat dat de aanpassingen ook voor deze ontheffingen geldig zijn.
Na het akkoord met de provincies zullen in de komende periode alle gemeenten worden benaderd om de maximale gewichten voor hun wegen, waar mogelijk, te verhogen naar 100 ton. Een groot aantal gemeenten hanteert nu al 100 ton als maximum gewicht.

De nieuwe voorwaarden hebben geen effect voor incidentele ontheffingen. De huidige toegestane aslasten voor deze ontheffingen blijven ongewijzigd.

Tarieven ontheffingen 2016 ongewijzigd
Kort geleden heeft het jaarlijkse tarievenoverleg met de RDW plaatsgevonden. Uit het overleg is naar voren gekomen dat de tarieven voor ontheffingen voor het komende jaar niet wijzigen.

Bron: TLN en VVT, 23 oktober 2015