Cao-akkoord waarde vakantiedag

Op vrijdag 12 oktober is bekend geworden dat de cao-partijen van de arbeidsvoorwaarden cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, te weten TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie, hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat over de waarde van een vakantiedag.

Op 19 september van dit jaar werd een onderhandelingsresultaat bereikt waarna de partijen het resultaat voorlegden aan hun achterbannen. Partijen hadden vooraf afgestemd dat de achterbannen het laatste woord zouden krijgen. Het is goed om te constateren dat partijen ruime steun van hun leden hiervoor hebben gekregen. Het onderhandelingsresultaat zal worden toegevoegd aan de lopende arbeidsvoorwaarden cao.

Aanleiding
De aanleiding voor de onderhandelingen was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat heeft bepaald dat werknemers bij de loondoorbetaling tijdens vakantie aanspraak kunnen maken op overuren en toeslagen als die structureel onderdeel zijn van het loon. Cao-partijen hebben daarop besloten om  de mogelijkheden voor een collectieve oplossing voor de gehele sector te onderzoeken.

Algemeen verbindend verklaring
Cao partijen zullen het resultaat nu vertalen naar een cao tekst die voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inhoud
Hieronder nog een keer de inhoud van het onderhandelingsresultaat: 

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de wettelijke vakantiedagen en van 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, als volgt berekend:

Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;

Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening;

Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.

Iedere werknemer in loonschaal A' tot en met loonschaal H die gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij werkgever in dienst is geweest en in dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag, heeft in 2019 recht op een eenmalige uitkering van 750,- bruto, welke zal worden uitgekeerd in 3 termijnen van 250,- bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde hiertoe is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.