Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Dit wetsvoorstel maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis.

Met dit voorstel is gezocht naar een balans tussen het belang van gedupeerden en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Er is één regime opgesteld voor alle schadevergoedingsacties. Als onder het huidige recht voor een partij al een verplichting tot schadevergoeding rust, kan daarvoor straks ook een collectieve actie worden ingesteld. Hierbij is het niet van belang of het gaat om een schadevergoeding in geld of niet. Dit wetsvoorstel verandert het materiële aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht niet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron: Eerste Kamer, 19 maart

Aanvullende informatie:
Hoofdlijnen
- Het schikken van een zaak wordt aantrekkelijker door verbetering van de kwaliteit
   van collectieve belangenbehartigers, coördinatie van collectieve procedures en meer
   finaliteit.
- Er komt één regime voor collectieve acties op grond van artikel 3:305a BW, ongeacht
   of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet.
- De ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties voor het instellen van een
   collectieve vordering worden aangescherpt op het punt van governance, financiering
   en representativiteit. Een uitzondering geldt voor bepaalde gevallen waarin het
   stellen van deze eisen disproportioneel zouden zijn.
- Een collectieve vordering moet een voldoende nauwe band hebben met de
   Nederlandse rechtssfeer.
- Alle collectieve acties moeten als vorderingsprocedure worden aangebracht bij de
   rechtbank Amsterdam en worden aangetekend in een register voor collectieve acties.
- Als meer belangenorganisaties een collectieve vordering willen instellen voor dezelfde
   gebeurtenis of gebeurtenissen over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen, wijst de
   rechter uit hun midden de meest geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger
   voor alle gedupeerden.
- De niet-aangewezen belangenbehartigers blijven wel partij in de procedure.
- Na aanwijzing van de Exclusieve Belangenbehartiger kunnen gedupeerden zich aan
   de collectieve belangenbehartiging onttrekken door een opt out.
- De uitspraak van de rechter in de procedure is bindend voor alle gedupeerden die niet
   hebben ge-optout.