TLN en VVT willen werkgevers en werknemers snel duidelijkheid bieden over loonontwikkeling 2023

Op woensdag 28 september heeft de tweede ronde van het cao-overleg plaatsgevonden. In de eerste overlegronde hebben TLN en VVT de vakbonden FNV, CNV en De Unie deelgenoot gemaakt van het dilemma om a) enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing en toekomstbestendigheid van de cao en b) anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers zeer spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023. In het verlengde daarvan hebben TLN en VVT een praktisch en kansrijk aanbod aan de vakbonden gedaan om beide uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Korte onderhandelingsperiode met afspraken over gezamenlijke toekomstagenda
Na raadpleging van de achterbannen en interne besluitvorming zien TLN en VVT vooral de meerwaarde van een korte onderhandelingsperiode, zodat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling voor 2023. Een belangrijk onderdeel van een te bereiken cao-resultaat is volgens TLN en VVT een gezamenlijke toekomstagenda voor het jaar 2023, die in het teken staat van modernisering en toekomstbestendigheid van de cao. Dit traject is immers een tijdrovend proces omdat dat zorgvuldig en met draagvlak voor alle partijen moet worden doorlopen. Dat gaat in deze ronde voor het aflopen van de huidige arbeidsvoorwaarden cao niet lukken.


Door zich gezamenlijk met de vakbonden te committeren aan een toekomstagenda willen TLN en VVT na het bereiken van een snek akkoord voor 2023 aansluitende, uiterlijk in januari 2023, van start gaan met gesprekken over modernisering van de cao. Belangrijke thema’s komen dan aan orde zoals: werving en behoud van personeel, verbetering imago en zichtbaarheid van de sector, handhaving van wet- en regelgeving, gelijk speelveld, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, werkingssfeer en reikwijdte van de cao, standaard- versus minimum-cao, opbouw van het loonhuis en basisloon versus toeslagen en vergoedingen. Deze gesprekken moeten in september 2023 zijn afgerond zodat er tijdig voor 2024 een nieuwe moderne arbeidvoorwaarden cao kan worden afgesloten.

Loonbod en scholing
Om snelheid in het onderhandelingsproces te houden, hebben TLN en VVT voorgesteld om een 1-jarige cao af te sluiten met een looptijd van 1-1-2023 tot 1-1-2024, waarbij de lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 5%. Tevens is voorgesteld om de verblijfskosten per 1 januari 2023 te verhogen overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, doch niet meer dan 5%.

Tenslotte hebben TLN en VVT voorgesteld om alle cursustijd, in het kader van een te volgen Code 95 training/bijscholing TCVT, te vergoeden tegen 100% (waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag).

Datum volgend overleg: 6 oktober
De vakbonden hebben aangegeven dat zij op dit moment geen mandaat hebben om nu tot een cao-akkoord te komen met een beperkt aantal onderwerpen. Zij houden dan ook vooralsnog vast aan alle ingediende voorstellen. Partijen hebben besloten om het cao-overleg voort te zetten op 6 oktober a.s.