Definitief cao akkoord beroepsgoederenvervoer

Tijdens het cao-overleg van 14 oktober hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. De vakbonden FNV, CNV en de Unie hebben ons eindbod voorgelegd aan de achterban. Deze achterbanraadpleging heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot instemming met het eindbod van werkgevers. Hiermee is er dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen!

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zullen cao-partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao-tekst. Deze tekst zal voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op korte termijn zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN en VVT worden gepubliceerd. De nieuwe cao-voorlichtingsbrochure zal beschikbaar komen zodra de definitieve tekst bekend is en daarna zullen ook de boekjes worden gedrukt.

Over de nadere invulling van de gemaakte cao afspraken zullen de leden van TLN en VVT zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledendesk van TLN of het secretariaat van de VVT.