Informatie deelname erkenningsregeling

Wat houdt de VVT Erkenningsregeling in?

De basis voor het kwalificeren van een bedrijf tot een VVT erkend bedrijf vormen de kwaliteits- of veiligheidssystemen (VCA en/of ISO) en de totale bedrijfsvoering, zoals deze op het moment van VVT keuring functioneren. Een efficiënt gebruik van de systemen samen met een goede bedrijfsvoering leidt tot het vervullen van de levering van het beoogde goede product aan de opdrachtgever.

Om deze basis te kunnen beoordelen, voert VVT steekproefsgewijs toetsingen in het werkgebied uit. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de kraan met toebehoren en worden de machinist en zijn werkomgeving beoordeeld op de wettelijke regels en eisen op het gebied van veiligheid.
Voor deze toets wordt een checklist gebruikt die is opgesteld op basis van het VVT veiligheidshandboek. Afwijkingen op de hierin opgenomen regels en eisen worden 'fictief beboet'. Deze fictieve boetes kennen een gradatie naar de ernst van de onvolkomenheid in de manier van werken of het onderhoud van de kraan. Als leidraad voor deze fictieve boetes zijn de normbedragen genomen uit de Arbobeleidsregels. Dit is te vergelijken met het eerstelijns toezicht zoals de Arbeidsinspectie dat pleegt te doen.

Het totaal van de boetes per kraan bepaalt de noodzaak tot hercontrole. VVT kiest niet voor inning van geldboetes, maar gebruikt de 'boetes' als leidraad voor een adviesgesprek met de directie om geconstateerde afwijkingen te verbeteren. Het bedrijf bepaalt vervolgens zelf of deze adviezen worden geïmplementeerd in de eigen bedrijfsvoering. Deze methode is vergelijkbaar met een klachtenafhandelingssysteem zoals in de ISO 9001-norm is voorgeschreven.

Wat doet de VVT met de vergaarde kennis?

Kort samengevat zal er een werkwijze worden opgesteld hoe er een terugkoppeling, een evaluatie en een verwerking zal plaatsvinden van de informatie die wordt verkregen, zodat het bestuur adequaat op ontwikkelingen in de branche kan reageren. Deze werkzaamheden zijn geen belemmering voor een snelle start. Uiteraard zal hierbij uiterst vertrouwelijk en op anonieme basis met de verkregen informatie worden om gegaan.

Wat levert de erkenningsregeling op?

De erkenningsregeling gaat voor alle partijen, deelnemers, de VVT, maar ook uw opdrachtgevers, blijvend voordeel opleveren; voor de deelnemer als kritisch klankbord, voor de vereniging als bron van informatie voor allerlei ontwikkelingen en voor de opdrachtgever extern toezicht op veilig en vakbekwaam werken.
De erkenningsregeling wordt in de tweejaarlijkse algemene ledenvergadering geëvalueerd. VVT streeft ernaar om de erkennigsregeling te evalueren naar een branchespecifiek VCA-systeem geaccepteerd door onze opdrachtgevers, zodat een reductie van diverse systemen zal plaatsvinden.

Tarieven 

Het tarief is gebaseerd op een controlesteekproef, die op basis van bedrijfsgrootte is vastgesteld in de algemene ledenvergadering, de daarbij behorende werkzaamheden en overhead die voor de uitvoering en het onderhouden van de erkenningsregeling nodig zijn. U weet op voorhand hoeveel tijd u en uw organisatie eraan moet besteden en hoeveel geld het u kost.

Overzicht tarieven VVT Erkenningsregeling 

Hercontrole
Er is sprake van een hercontrole indien het maximale boetebedrag tijdens een controle bij één kraan in het werk is overschreden.
Een hercontrole bestaat uit een controle op twee kranen. U betaalt per hercontrole het tarief behorend bij de steekproefgrootte van twee kranen, te weten € 808,-, of als niet-lid € 1.131,-.

Voor bedrijven tot en met vijf kranen geldt dat een hercontrole bestaat uit een controle op één kraan, waarvoor € 462,- of als niet -lid € 647,- (het tarief behorend bij een steekproefgrootte van één kraan) wordt berekend.

Voorbeeld 1
Twee kranen overschrijden het boetebedrag, dit betekent tweemaal een hercontrole over twee kranen, is vier kranen. Per hercontrole betaalt u € 808,- of als niet-lid € 1.131,- dus in totaal in dit voorbeeld € 1.616,- of als niet-lid € 2.262,-

Voorbeeld 2
U heeft een bedrijf met vijf kranen, één kraan overschrijdt het boetebedrag, dit betekent een hercontrole over één kraan. Per hercontrole betaalt u € 462,- of als niet-lid € 647,- dus in totaal in dit voorbeeld € 462,- of als niet-lid € 647,-.

Aanmeldingsprocedure VVT Erkenningsregeling

Wanneer de behoefte bestaat voor meer informatie over de VVT Erkenningsregeling kunt u een email sturen.

Indien u zich wenst aan te melden dan is dat mogelijk aan de hand van het aanmeldformulier. U krijgt van de VVT een bericht van inschrijving.
Na inschrijving zal het gesprek met de directie worden gepland. De controle zal in de periode daaraan voorafgaand onaangekondigd plaatsvinden.

De VVT maakt werk van veilig hijsen; doe mee met de erkenningsregeling en meld u aan!