Kern en waarde

Steeds beter

De verticaaltransportbranche in Nederland is voortdurend bezig zich op het gebied van kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Niet alleen door regelmatig voorlichtingsbijeen-komsten en bijscholingscursussen te organiseren, te innoveren en te investeren in de nieuwste technische middelen, maar ook door met zichzelf heldere en stevige afspraken te maken die kwaliteit en veiligheid  -en daarmee de opdrachtgever-  ten goede komen. In dat kader heeft de VVT besloten een nieuwe dimensie toe te voegen aan het spectrum van reeds bestaande kwaliteitssystemen zoals ISO en VCA.

Deze nieuwe dimensie is de VVT Erkenningsregeling.

Kern van de VVT Erkenningsregeling

De VVT Erkenningsregeling toetst in de praktijk 'het voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving voor het verticaaltransportbedrijf en de verzamelde veiligheidscriteria uit het Veiligheidshandboek van de VVT'.

Waarde van de VVT Erkenningsregeling

De deelnemer voldoet aan de criteria van de VVT Erkenningsregeling en neemt deel aan een continu proces van het doorvoeren van actuele ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu en vakmanschap in zijn of haar organisatie.

Onaangekondigd werkplekbezoek

De kracht van de VVT Erkenningsregeling is gelegen in de onaangekondigde werkplek-bezoeken van de conviseurs van de VVT (samentrekking van de woorden controleur en adviseur). Op basis van een frequentie van werkplekbezoeken wordt er een steekproef uitgevoerd betreffende het kwaliteits- en veiligheidsniveau van het bedrijf. Het resultaat van deze steekproeven en de bevindingen bepalen of het bedrijf voor het VVT Erkend-certificaat of verlenging ervan in aanmerking komt. Hierbij wordt een inspectielijst (checklist) gehanteerd. De bevindingen tijdens de werkplekinspecties worden recht-streeks gerapporteerd aan de verantwoordelijke directeur. Op directieniveau worden afspraken gemaakt betreffende verbeteracties en mogelijk acties voor de VVT. De wijze waarop de controle op het voldoen aan de veiligheidscriteria plaatsvindt en het maken van afspraken met de directie is misschien wel het opvallendste aspect aan het systeem. Daarmee wordt de voortdurende aandacht en het belang dat wordt gehecht aan veiligheid en vakmanschap nadrukkelijk onderstreept.
Voorafgaand aan het uitvoeren van een werkplekbezoek door een conviseur wordt altijd eerst om toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. Vervolgens wordt het werkplekbezoek zodanig uitgevoerd dat de werkzaamheden van de opdrachtgever niet verstoord worden.

Begeleiding en advies

De VVT Erkenningsregeling voegt voor deelnemende bedrijven nog iets exta's toe; het verlenen van ondersteuning en advies aan de erkende bedrijven. De specialisten van de Vereniging Verticaal Transport, conviseurs genoemd, zijn allen zeer goed op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving en andere actuele ontwikkelingen in de sector. Deze kennis van de materie wordt ingezet om de bedrijven tijdig op de hoogte te stellen over veranderingen of wijzigingen en hen helpen om deze te implementeren. Voorts wordt de opgedane kennis tijdens de werkbezoeken door de VVT gebruikt om bestaande wet- en regelgeving en interpretaties daarvan (met name de Arbocatalogus en het Veiligheidshandboek) te toetsen op hun praktische toepasbaarheid. Worden structurele knelpunten onderkend, dan onderneemt de VVT actie om deze op te lossen.