Informatie toetreding geassocieerde bedrijven

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) heeft herhaald verzoeken gekregen van bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de branche of de mogelijkheid bestaat om als geassocieerd bedrijf toe te treden tot de VVT. De achter-grond was meestal de behoefte aan informatie, ondersteuning & advisering en, omdat men achter de inspanningen van de VVT staat, de mogelijkheid te hebben de VVT financieel te ondersteunen. Inmiddels is ook gebleken dat direct toegang te hebben tot het ledenbestand van de VVT interessant is voor bedrijven om gericht deze doelgroep te kunnen benaderen om bijvoorbeeld interesse te kweken voor producten en/of diensten. 

Toetreden tot de VVT in hoedanigheid van geassocieerd bedrijf 

Uw bedrijf, onderneming of instelling heeft of wil een relatie met bedrijven die werkzaam zijn in het verticaal transport die kranen of hoogwerkers exploiteren. Uw product is interessant voor de sector en u wil de bedrijven in de sector met enige regelmaat informeren over nieuwe ontwikkelingen, of u denkt en kunt motiveren dat dit zo is. U bent een betrouwbare en bonafide leverancier en u bent niet in surseance van betaling of in staat van faillissement.  

Aanmeldingsprocedure geassocieerd bedrijf

Een verzoek tot toelating dient schriftelijk te geschieden aan de hand van het aanmeldingsformulier geassocieerd bedrijf en onder bijvoeging van een uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder uw bedrijf ressorteert. Na ontvangst volgt behandeling van uw inschrijving door het dagelijks bestuur van de VVT. Na toelating door het dagelijks bestuur ontvangt u de factuur. De jaarbijdrage is vastgesteld op: € 2.785,- excl.btw.

Nadrukkelijk wordt aangegeven dat er geen sprake is van het lidmaatschap zoals nu is vermeld in de statuten van de VVT en enige andere rechten die daaruit op enigerlei wijze te ontlenen zouden zijn. Er is geen sprake van stemrecht of enige andere status binnen de vereniging. Gebruik van het VVT-logo is derhalve niet toegestaan.

Bedrijven die conform de statuten van de VVT kranen of hoogwerkers exploiteren en andere branche- of belangenorganisaties worden bij voorbaat niet toegelaten als geassocieerd bedrijf. Deze bedrijven c.q. instellingen zullen gebruik moeten maken van het gewone lidmaatschap van de VVT of deze mogelijkheid in het geheel niet verkrijgen conform de statuten van de VVT.

Toelating en royement is uitsluitend voorbehouden, zonder de mogelijkheid van bezwaar en beroep, ter beoordeling en besluitvorming van het dagelijks bestuur van de VVT. Opzegging kan, uitsluitend schriftelijk uiterlijk tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar.