Toegevoegde waarde toetreding

U kunt gebruik maken van het ledenbestand van de VVT en de positieve reputatie die de VVT heeft opgebouwd bij haar leden. De VVT wil dit dan ook niet beschamen. U ontvangt het maandbericht van de VVT, het maandelijks informatiebulletin voor de leden. U ontvangt tevens alle ledencirculaires en werkinstructies en blijft daarmee op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Daarnaast kunt u gebruik maken van de aanwezige kennis als vraagbaak. De VVT kan meedenken betreffende productontwikkeling.

Promotie en informatievoorziening voor uw bedrijf

Vermelding in de VT-gids als geassocieerd bedrijf (aparte lijst in de gids).

Advertentie in de VT-gids tegen VVT-ledentarief.

Ontvangst van het maandbericht, werkinstructies, ledencirculaires, jaarverslag, de
VT-gids.

Telefonische ondersteuning bij vragen over Arbowetgeving, interpretatie
CE machinerichtlijn en CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Betrokkenheid in werkgroepen of commissies indien gevraagd en op benoeming door het dagelijks bestuur van de VVT.

Uitnodiging voor bijzondere evenementen zoals bijv. een lustrumfeest, een congres of symposium door de VVT georganiseerd.

De mogelijkheid om in overleg met het secretariaat van de VVT, in eerste aanleg vertegenwoordigd door de directeur, informatieve avonden te beleggen waarbij de mogelijkheid bestaat om eigen producten of diensten aan te bieden. Organisatie in overleg en rekening houdend met meerdere partijen van verschillend pluimage met een andere boodschap c.q. onderwerp.

De mogelijkheid om VVT producten af te nemen tegen VVT-ledentarief.

Korting op de opleidingen van de SEVT.

Na toelating ontvangst van inlogcode t.b.v. toegang tot besloten VVT-ledengedeelte op de website www.verticaaltransport.nl.

De geassocieerde bedrijven van de VVT staan gratis vermeld op de branchepagina van deze website.

Uitbreiden van uw netwerk

U heeft de mogelijkheid om via de VVT informatieavonden te organiseren om nieuwe ontwikkelingen toe te lichten of te discussiëren over het nut van producten en dienst-verlening voor de sector. Deze opzet is gelijk aan de regiovergaderingen die de VVT tweejaarlijks organiseert voor haar leden. Uiteraard kunt u uw eigen bedrijf daarbij bescheiden promoten. Dit wordt door de VVT een roadshow genoemd en word gekop-peld aan een thema om de opkomst te reguleren. Het is dus zaak dat u zelf actief meedenkt over invulling van de toetreding tot de VVT in de hoedanigheid als geasso-cieerd bedrijf in overleg met de VVT. De informatie-avonden zijn primair informatief van karakter en secundair commercieel.

Verder wordt u uitgenodigd op het informele deel van de algemene ledenvergadering, een ideale gelegenheid om te netwerken, wat tevens ook mogelijk is op evenementen die de VVT organiseert. Op het informele deel van de algemene ledenvergadering bestaat ook de mogelijkheid voor u als bedrijf om een presentatie te geven over sector gerelateerde onderwerpen en/of productontwikkelingen.