Informatie lidmaatschap VVT

VVT-lidmaatschap

Het belang van het lidmaatschap ligt in het kunnen inschakelen van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) bij alle voorkomende, individuele problemen. Los hiervan staat de principiële stelling, dat elk bedrijf in verband met de centrale belangenbehartiging een relatie met een branchevereniging behoort te hebben. 

Bedrijven, ongeacht hun rechtsvorm, kunnen worden toegelaten tot de VVT als zij daadwerkelijk verticaal transport uitvoeren of verticaal transport werktuigen verhuren, zowel bemand als onbemand, en aan de volgende normen voldoen:

a. ze bezitten en exploiteren ten minste één werktuig bestemd en ingericht voor het uitvoeren van verticaal transport;
b. ze hebben de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verticaal transport voldoende verzekerd;
c. ze hebben vakbekwaam personeel in dienst voor de bediening en/of de onbemande verhuur van verticaal transport werktuigen.

De VVT is een vereniging en het lidmaatschap is geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Toetreding tot de vereniging als lid is vastgelegd in de aanmeldingsprocedure.

Aanmeldingsprocedure VVT-lidmaatschap

De VVT is een vereniging en het lidmaatschap is geregeld in de statuten (uittreksel) en het huishoudelijk reglement (uittreksel). De procedure voor toetreding is als volgt:

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt het aspirant lid een nota voor het entreegeld. Het entreegeld is vastgesteld op ¼ van de verschuldigde contributie voor het betreffende jaar. 

Overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de statuten wordt de aanmelding gepubliceerd in het interne mededelingenblad van de VVT (Maandbericht).

Ingevolge artikel 2 van het huishoudelijk reglement vindt een eenvoudige check plaats om te bepalen of het aspirant lid voldoet aan de toetredingscriteria.

Binnen drie maanden na ontvangst van het entreegeld beslist het dagelijks bestuur over de toetreding. 

Vervolgens ontvangt het nieuwe lid een aantal bescheiden en de nota voor de contributie voor het jaar van toetreding. 

De contributie is opgebouwd uit een stambedrag en een bijdrage per kraan.

Toelichting op contributieberekening per 2012