Toegevoegde waarde lidmaatschap

Betrokkenheid leden

De VVT heeft verschillende doelstellingen en pijlers geformuleerd. De betrokkenheid van de leden van de VVT speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de behandeling van onderwerpen en bepaling van standpunten van de vereniging wordt veel waarde gehecht aan de inbreng van haar leden. Het verenigingsjaar kent verschillende afstemmomenten waarin de leden haar inbreng kunnen geven:

 Commissievergaderingen

 Regiovergaderingen

 Algemene ledenvergaderingen

Belangenbehartiging

Hoe meer leden de VVT kan vertegenwoordigen, hoe groter de zeggingskracht van de vertegenwoordigers van de VVT. Des te beter de belangen van de leden kunnen worden behartigd. Eigenlijk moet niemand aan de kant blijven staan om toe te kijken hoe ande-ren bijdragen in de strijd voor de belangen van de verticaal transportsector.

De VVT is lid van VNO-NCW, vertegenwoordigd in het bestuur, in de commissies Arbo-wet en Normalisatie en Certificatie en verschillende werkgroepen. Verder is er een ver-tegenwoordiging in het bestuur van de SOOB, de raad van toezicht van STL en het bestuur van de SEVT (Stichting Educatie Verticaal Transportbranche). Er is regelmatig overleg met andere brancheorganisaties als TLN, BMWT, Cumela en Bouwend Nederland (KoMat).

Een nauwe relatie onderhoudt de VVT met de deelmarkt exceptioneel transport van TLN, de ESTA (de Europese koepelorganisaties voor brancheorganisaties voor kraanverhuur en exceptioneel transport) en de TCVT (de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport: de stichting die namens het ministerie van SZW de wettelijk verplichte certificatieschema's voor vakbekwaamheid van machinisten en keuringen van kranen beheert). VVT neemt deel in het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wettelijk vastgesteld Overlegorgaan Centralisatie Ontheffingverlening (OCOV-overleg), onder voorzitterschap van de RDW. 

Promotie van de sector

De VVT geeft ter promotie van de sector jaarlijks de VT-gids (de Verticaal Transport-gids) uit. In de gids staan alle lidbedrijven van de VVT vermeld, het beschikbare mate-rieel en in welke regio men vertegenwoordigd is. De VT-gids wordt gratis verspreid in de sector aan overheden, scholen, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. De gids is gratis te bestellen via de webwinkel van de VVT.

De VVT heeft een eigen erkenningsregeling ter promotie van veilig en vakbekwaam werken in de sector. Promotie van de sector staat in het kader van een positieve uitstraling van de sector op het gebied van veilig en vakbekwaam werken en bekendheid van de sector in het algemeen.

Ter promotie van de sector neemt de VVT deel aan sectorgerelateerde beurzen of organiseert zij zelf evenementen.

Kostenbesparing voor bedrijven

Het belang van het VVT-lidmaatschap is ook gelegen in dat wat door een brancheorganisatie bereikt kan worden. De VVT is actief op het gebied van wet- en regelgeving en op daar waar de behoefte van de VVT-leden ligt om kostenbesparende activiteiten te bewerkstelligen. De volgende kostenbesparingen zijn bereikt:  

Mobiele kranen met een GVW t/m 60 ton hebben geen ontheffing nodig,

De chauffeur van de kraan heeft geen code95 op het rijbewijs nodig,

Kranen en ballastwagens mogen in de spits rijden en de kraan hoeft niet APK gekeurd te worden,

Ondersteuning tegen ledentarief op het gebied van VCA- en ISO-certificering en de beschikbaarheid over nagenoeg kant en klare handboeken,

Korting op juridische ondersteuning bij Reidinga Advocatuur,

Korting oplopend tot 40% op cursussen en opleidingen bij de SEVT.

    

Informatievoorziening leden 

De VVT publiceert maandelijks haar Maandbericht, een verzameling van eigen bericht-geving en berichtgeving van enig belang of interesse voor de verticaaltransportsector. Uitgebreide berichtgeving of voorlichting gaat via aparte ledencirculaires. Maandelijks publiceert de VVT ook zogenoemde werkinstructies die doorgaans zijn bestemd voor de machinist (de werkvloer) en gebruikt kunnen worden als onderwerp voor bijvoorbeeld toolboxmeetings en voorlichting c.q. bijscholing door de werkgever. 

De VVT publiceert richtlijnen, weer uitgebreider dan de ledencirculaires, over diverse onderwerpen waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Voor een actueel overzicht van de richtlijnen verwijzen wij u naar de webwinkel. 

Opleidingskolom

De VVT is actief op het gebied van opleidingen specifiek voor verticaal transport. Zij draagt er zorg voor dat deze beschikbaar en actueel zijn. Hiervoor is een opleidings-kolom gedefinieerd. Leden van de VVT en geassocieerde bedrijven krijgen korting op opleidingen verzorgd door de SEVT. 

Arbeidsvoorwaardenoverleg 

Samen met TLN, FNV, CNV Vakmensen en De Unie, is de VVT cao-partij in het arbeidsvoorwaarden overleg voor de cao van het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De VVT heeft een vaste zetel in de Sociale Commissie van TLN, een adviesorgaan van het bestuur van TLN.

De sociale commissie van de VVT adviseert het bestuur van de VVT over het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Regelgeving sector 

De VVT probeert actief invloed uit te oefenen op de regelgeving die op de sector afkomt. Dit doet zij door hier een actieve rol in te spelen en als de sector dat wenselijk acht zelfs het voortouw te nemen. Hiervoor heeft de VVT zitting in de TCVT, mede ter promotie van het gebruik van vrijwillige certificatieschema's, en in internationale normcommissies (TC 98 WG 1 betreft norm EN 280 hoogwerkers; TC 147 WG 11 betreft norm EN 13000 mobiele kranen). De VVT is initiatiefnemer van de Arbocatalogus verticaal transport en stelt ze Arbowerkinstructies op ter ondersteuning van bedrijven.