Missie

Missie volgens de statuten:

De vereniging verenigt bedrijven werkzaam in het verticaaltransport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

Missie puntsgewijs samengevat:

het verenigen van bedrijven werkzaam in het verticaal transport,

het behartigen van de belangen van de verticaal transportsector in het algemeen* en die van haar leden in het bijzonder,

het bevorderen van de ontwikkeling van het verticaal transport,

het bevorderen van de contacten tussen de leden.

 'Samen sterker voor verticaal transport'

*het verticaal transport in algemene zin betreft alle zaken aangaande de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en rechtvaardigheidsprincipes op bedrijfseconomische, politieke en juridische gronden (het 'fair and level playing field') bij werkzaamheden in het verticale transport van goederen en personen. 

De belangen van het verticale transport in algemene zin, zijn hiermee sector-overstijgend en algemeen van toepassing op alle bedrijven, organisaties, instanties en particulieren die activiteiten organiseren en uitvoeren op en rondom het verticale transport van goederen en personen.