Uitstel invoering wijziging Arbobesluit werkbak in een kraan

Het ministerie SZW neemt meer tijd om na te denken over het advies van de Raad van State over de voorgenomen wijziging van de regels voor het gebruik en de inzet van de werkbak hangende in een hijskraan bij het verrichten van werkzaamheden op hoogte. Het is op dit moment nog niet zeker dat de voorgenomen wijziging per 1 januari 2020 van kracht zal worden.

Door het wegvallen van het asbestdakenverbod is er minder tijdsdruk om de wijziging door te voeren. Daarnaast hebben Bouwend Nederland en de VVT overleg gevoerd met het ministerie SZW en aangedrongen een onderscheid te maken bij het toepassen van de regels tussen asbestsanering met een werkplatform en overige werkzaamheden met een werkbak.

Het uitstel van de invoering geeft de getroffen sectoren de ruimte om in goed overleg met het ministerie SZW tot passende en werkbare maatregelen te komen die bijdragen aan een veilige en goede inzet van een werkbak bij werkzaamheden op hoogte.

Voorstel voor onderscheid werkbak en werkplatform
Bouwend Nederland en de VVT erkennen dat de inzet van een werkplatform bij asbestsanering meer risico's met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Daarbij is het standpunt van de regering, op advies van de gezondheidsraad, dat het gevaar van asbest voor de samenleving aanwezig blijft en, ondanks het wegvallen van het asbestdakenverbod, het saneren van asbest moet worden voortgezet.

Omdat er nu nog onvoldoende geschikte methodes en middelen zijn om alle asbestdaken tijdig en veilig te kunnen saneren wil het ministerie SZW de inzet van een werkplatform in een hijskraan onder een streng regime toestaan. Met de voorgestelde aanvullende maatregelen hiervoor is de VVT het eens.

Voor andere werkzaamheden met een werkbak is, op basis van een uitgebreide ongevallenanalyse over de laatste 20 jaar voor de verschillende arbeidsmiddelen bij het werken op hoogte, door de sectorpartijen geconcludeerd dat de huidige wetgeving voldoet en de inzet van een werkbak voor werkzaamheden op hoogte veilig en met zeer lage risico's uitgevoerd wordt. Er is geen noodzaak om hiervoor het bestaande Arbobesluit artikel 7.23.d aan te passen.

Om invulling te geven aan de beoordeling dat inzet van een werkbak terecht is, heeft de VVT voorgesteld om dit middels een Arbocatalogus praktisch te regelen. Dat wordt daarmee onderdeel van het handhavingskader van ISZW, schept meer duidelijkheid in de markt en kan sneller worden aangepast als de praktijk daar aanleiding toe geeft.

Bron: Vereniging Verticaal Transport (VVT), 27 september 2019