VVT Erkend

Erkenning

Een bedrijf dat deelneemt aan de VVT Erkenningsregeling geeft er openlijk en formeel blijk van dat het zijn of haar ambitie is om werkzaamheden veilig en vakbekwaam uit te willen voeren. Dit op zodanige wijze dat terzake tenminste aan de verwachting van de opdrachtgever wordt voldaan of dat dit zelfs wordt overtroffen. De conclusie, dat met het contracteren van een VVT Erkend bedrijf goede waarborgen zijn geschapen voor kwalitatief goede en veilige werkomstandigheden, is gerechtvaardigd. Het VVT Erkende bedrijf kunt u herkennen aan het logo.

Wat is VVT Erkend?

Kwaliteit en veiligheid, twee aspecten die voor verticaaltransportbedrijven en haar opdrachtgevers een essentieel onderdeel uitmaken van de uitvoering van hijswerkzaamheden. Of het nu om werkzaamheden gaat met een mobiele kraan of een verreiker, de opdracht is pas succesvol afgerond wanneer de werkzaamheden niet alleen binnen de afgesproken tijd en specificaties zijn uitgevoerd, maar vooral zonder schade c.q. ongevallen.

Waarom VVT Erkend?

De verticaaltransportsector bevat risicovolle werkzaamheden. Het personeel dat werkzaam is in de sector zal daarom vakbekwaam en op de hoogte moeten zijn van de risico's van het werk. De inzet van kostbaar en complex materieel, de extra wet- en regelgeving waar men mee te maken heeft en de specifieke (veiligheids-)eisen van opdrachtgevers stellen extra eisen aan het bedrijfsproces en de mensen die er werken. Daarom VVT Erkend.

VVT Erkenningsregeling

Om dit te promoten en bedrijven daarbij te ondersteunen heeft de VVT voor verticaal transport de VVT Erkenningsregeling ontwikkeld. De erkenningsregeling van de VVT is zodanig opgezet dat er een win-win situatie ontstaat voor zowel de deelnemende bedrijven als de VVT als brancheorganisatie. Het biedt de deelnemers commercieel voordeel, onderscheidend vermogen en een extra zekerheid op het gebied van controle over het eigen bedrijfsproces. De erkenningsregeling ondersteunt de daarin aanwezige en noodzakelijke verbeteringsprocessen die moeten leiden tot veilig en vakbekwaam verticaal transport.

De erkenningsregeling biedt de VVT een directe relatie met de betrokken deelnemers, korte communicatielijnen met de bedrijven op meerdere operationele niveaus en direct zicht op de laatste ontwikkelingen en problemen in de sector. Voor het goed functioneren van een brancheorganisatie is dit zeer waardevol.

Binnen het kader van veilig en vakbekwaam werken is de basis voor de VVT Erkenningsregeling de vigerende wet- en regelgeving in de Warenwet, Arbowet, de Arbocatalogus verticaal transport en de CE-machinerichtlijn.

De kaders van het vakmanschap worden getoetst aan de inhoud van het VVT veiligheidshandboek voor de machinist, het standaard handboek voor machinisten in de sector.