CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

Definitief cao-akkoord
Eind mei is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer bereikt. Voor een definitief akkoord moesten de vakbonden echter eerst nog hun achterban raadplegen. Deze achterbanraadpleging van de vakbonden heeft inmiddels plaatsgevonden en de vakbondsleden hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao.

Cao
Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer zullen cao partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao tekst die voor algemeen verbindend verklaring is voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Hieronder nog een keer de inhoud van het onderhandelingsresultaat:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

De diverse loontabellen zijn als volgt:
Loontabellen
Loontabellen per 01-01-2022
Jeugdlonen
Mintreden
Bruto toeslagen
Verblijfskostenvergoeding
Verblijfskostenvergoeding 2022

Lonen 
a) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per
   1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5%.
   De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7% overeenkomstig
   het convenant met de Belastingdienst.
b) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per
    1 januari 2022 worden verhoogd met 3,25%.
De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25%.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75% over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

Persoonlijk Keuze Budget
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Arbeidsomstandigheden
a) Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een
    onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt
    te verbeteren. Bij dit onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn afgerond, zal
    nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor financiering van het onderzoek
    en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners o.a. een beroep
    doen op het SOOB-fonds.
b) In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli
    2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig dient te zijn, indien
    een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust
    geniet.
c) In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli
    2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig dient te zijn, indien een
    chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

18 atv-dagen oud KNV bedrijven
De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2021 worden verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.