CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

klik op het submenu cao_documenten om de verschillende documenten in te zien.

Definitief CAO-akkoord beroepsgoederenvervoer
Tijdens het cao-overleg van 14 oktober hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. De vakbonden FNV, CNV en de Unie hebben ons eindbod voorgelegd aan de achterban. Deze achterbanraadpleging heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot instemming met het eind bod van werkgevers. Hiermee is er dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen! 

De loontabellen vanuit de cao beroepsgoederenvervoer 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn beschikbaar. Ook de verblijfskostenvergoeding is inmiddels beschikbaar. Ga naar het submenu CAO documenten om deze in te zien.

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zullen cao-partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao-tekst. Deze tekst zal voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe cao-voorlichtingsbrochure zal beschikbaar komen zodra de definitieve tekst bekend is en daarna zullen ook de boekjes worden gedrukt.

Over de nadere invulling van de gemaakte cao afspraken zullen de leden van TLN en VVT zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledendesk van TLN of het secretariaat van de VVT.