12 branches: “bundeling veiligheidsinitiatieven noodzaak”

Er heersen zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven. Dat bleek een breed gedragen standpunt van 12 brancheorganisaties die elkaar hierover onlangs ontmoetten. Zij pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat een en ander efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Wat er in hun optiek op neerkomt dat alle veiligheidsinitiatieven worden gebundeld tot één breed gedragen initiatief.

De 12 brancheorganisaties:
AFNL
Cumela
Koninklijke Bouwend Nederland
Koninklijke OnderhoudNL
Metaalunie
MKB Infra
NVAF
Techniek Nederland
TLN
VERAS
VHG
VVT

Afstemming met- en draagvlak bij branches
Naar aanleiding van geluiden ‘uit het veld’ rondom de implementatie van ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (ViA), de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL) spraken 12 collega-brancheorganisaties elkaar met de vraag of bij hun achterban vergelijkbare zorgen heersen. Dit bleek breed te leven. 

Dit leidde tot een gezamenlijke brief aan GCVidB namens branches waarin men om uitstel van implementatie van de Veiligheidsladder vroeg in verband met beperkte auditcapaciteit. GCVidB beoordeelt de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico en houdt vast aan implementatie per 1-1-2022. Branches delen dit standpunt niet en voorzien (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Ook wezen de branches GCVidB in de brief op het verschil in interpretatie van de ‘risicomatrix’ (beslistabel) in de praktijk.

GCVidB onderkende deze zorg en had de beslismatrix inmiddels, zonder inhoudelijke afstemming met de branches, gewijzigd. De doorgevoerde wijzigingen maakten de beslismatrix weliswaar duidelijker maar hebben nieuwe en soms zwaardere implicaties voor diverse betrokken sectoren en branches. 

Het gedachtengoed dat gedrag en cultuur meer aandacht verdient wordt uiteraard onderkend. Maar, de 12 branches voelen zich onvoldoende betrokken in communicatie en besluitvorming. Reden om in een tweede schrijven aan GCVidB, ten behoeve van meer draagvlak, te pleiten voor formele en structurele inhoudelijke afstemming met de branches.

Niet boycotten wél bundelen!
Tijdens de ontmoeting van de 12 branches kwam ook de steeds groter wordende diversiteit aan veiligheidsiniatieven (o.a. ViA, VCA, GPI, ISO 45001, ISO 9001 etc.) in de sector ter sprake. Hoewel leden van sommige branches zich zelfs afvragen of het niet beter is om deze ontwikkelingen te boycotten, vinden de 12 branches dit geen verstandig signaal.

Diverse branches bieden aan leden, die zelf voor de Veiligheidsladder kiezen, wel voorlichting en ondersteuning. Toch ervaart een meerderheid van de gezamenlijke achterban het als zware en onnodige extra administratieve en financiële last. Omdat men doorgaans al een veiligheidssysteem (VCA*/**) heeft en/of sectorspecifieke veiligheidsinitiatieven kent.

Ook VCA-certificering is volgens ervaringen in de sector voor verbetering vatbaar. Enkele aanwezige branches, afgevaardigd in het SSVV-bestuur (schemabeheerder VCA), wisten te vertellen dat SSVV een werkgroep ‘modernisering VCA’ in het leven heeft geroepen. Daar wil men o.a. onderzoeken of GPI en VCA geïntegreerd kunnen worden. Als het aan de 12 branches ligt wordt dan ook direct onderzocht hoe alle veiligheidsinitiatieven te bundelen om te komen tot één systeem. 

Overleg
De 12 branches nemen het heft in handen. Ze gaan in gesprek met de Kerngroep van GCVidB en met SSVV en eventuele andere betrokkenen. Dat de veiligheid van medewerkers in de sector belangrijk is staat als een paal boven water. De kans is zeer reëel dat ook andere collega branches zich nog bij dit initiatief aansluiten. Het veiligheidsoverleg van de 12 branches leidde tot een aantal zeer relevante gezamenlijk gedragen inzichten, wensen en ambities. In overleg met betrokken organisaties gaat men zich inzetten om deze ambities waar te maken. 

Bron: Cumela/VVT, 19 oktober 2021