Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en inleenkrachten verminderen. Het komt daarom met nieuwe meld- en vergewisplichten voor inleners en uitleners. De effectiviteit van deze nieuwe verplichtingen is niet onderbouwd. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ziet bovendien een alternatief. Daarmee wordt voorkomen dat de regeldruk structureel met bijna € 30 miljoen toeneemt. Dit alternatief is om de huidige Arbo-normen en de bestaande meldplicht voor inleners consequent en strikt door de Nederlandse Arbeidsinspectie te laten handhaven. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onnodige nieuwe meldplicht en vergewisplichten

24% van alle arbeidsongevallen in Nederland betreft werknemers die door uitzendbureaus en detacheerders aan inleners ter beschikking zijn gesteld. Het percentage arbeidsongevallen onder uitzendkrachten is aanzienlijk hoger dan dat onder reguliere werknemers. Om het aantal ongevallen te verminderen stelt het kabinet voor dat ook de uitlener (het uitzendbureau) bij arbeidsongevallen een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie doet. Dat betekent dat in het vervolg zowel de in- als de uitlener verplicht zijn tot melding. Daarnaast moet de uitlener zich ervan gaan vergewissen dat de inlener voor de aanvang van het werk voldoende voorlichting aan de ingeleende werknemer heeft gegeven. En hij moet nagaan of de inlener na een ongeval voldoende heeft gedaan om de arbeidsplaats weer veilig te maken. De beide maatregelen zijn volgens ATR niet nodig als de Nederlandse Arbeidsinspectie de naleving van de huidige Arbo-normen en meldplicht strikt en consequent zou handhaven. Dat voorkomt € 30 miljoen aan extra regeldruk voor in- en uitleners.

Effectiviteit maatregelen niet onderbouwd
Het wetsvoorstel vermeldt ook niet waarom met de nieuwe verplichtingen het beoogde doel wordt bereikt. Een onderbouwing hiervan is nodig, omdat de effectiviteit van de maatregelen twijfelachtig is.

Werkbaarheid maatregelen is een vraagteken
Het wetsvoorstel besteedt geen aandacht aan de werkbaarheid van de nieuwe verplichtingen. Die is wel nodig omdat de verplichtingen geheel nieuw zijn. Bovendien gelden de maatregelen niet alleen voor de grote uitzendbureaus. Die zijn met hun deskundige ondersteuningsafdelingen waarschijnlijk wel in staat om aan de nieuwe verplichtingen uitvoering te geven. Ze gaan ook voor kleine digitale bemiddelingsplatforms gelden, die niet over deskundige ondersteuning beschikken.

Bron: ATR adviescollege toetsing regeldruk, 23 mei 2023