Samenwerking

Het contact met een andere organisaties is zeer belangrijk. In het ene geval zal dit gaan om een regelmatig terugkerend overleg en in het andere geval zal één of enkele bespre-king(en) voldoen.

Enkele voorbeelden van samenwerking (voorbeelden, niet uitputtend):

TLN
Met deze organisatie wordt op vele fronten samengewerkt: arbeidsvoorwaarden, alle daaraan op sociaal gebied gekoppelde activiteiten, SOOB, de pensioenregeling en met de deelmarkt exceptioneel transport.

SEVT
De Stichting Educatie Verticaal Transportbranche is het kennis- en opleidingscentrum van de VVT. De activiteiten van de SEVT worden gecoördineerd door de opleidings-coördinator van de SEVT met back office ondersteuning van het secretariaat van de VVT. Het bestuur van de SEVT bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur van de VVT.

STL
Het sectorinstituut voor de transportsector is STL. De letters STL staan voor Sectorinstituut Transport en Logistiek. STL richt zich op het functioneren en de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Steeds vaker wordt echter als sector-naam transport en logistiek gebruikt omdat logistiek een steeds groter deel uitmaakt van de sector. Met transport wordt horizontaal transport (vervoer over de weg) en verticaal transport (mobiele kranen) bedoeld. STL is ontstaan uit een fusie tussen drie sectorinstituten: VTL, Gezond Transport en FuWa.

STL staat voor instroom in, doorstroom in en uitstroom uit de sector, voor inzetbaarheid van werknemers, voor veilig en gezond werken, voor plaatsing van werknemers in en behoud van werknemers voor de sector. Waar voor deze aspecten de sociale partners de arbeidsmarkt willen stimuleren en/of ondersteunen, is STL de uitvoerder voor de sector.

STL is derhalve o.a. uitvoerder van het SOOB subsidiebeleid, het sectorplan Transport en Logistiek, doet arbeidsmarktonderzoek, plaatst MBO BBL leerlingen in de sector, is het kenniscentrum voor functiewaardering (voorheen FuWa), beheert de branche RI&E voor de sector, beheert de Arbocatalogi voor de sector, doet aan dienstverlening en voert projecten uit. Dit alles in opdracht van sociale partners voor het welzijn van de sector.

TCVT
De TCVT is de beheersstichting voor het beheer van de wettelijk verplichte certificatie-schema's voor keuring van kranen en vakbekwaamheid van machinisten. De VVT verte-genwoordigt hierin de belangen van de kraanverhuursector en is actief betrokken in de werkkamers bij het opstellen en onderhouden van wettelijke en vrijwillige certificatie-schema's.

Komat (BN) en HZC
Met de Komat, de Kontaktgroep Materieeldiensten van Bouwend Nederland en Het Zwarte Corps, werknemersorganisatie van machinisten in grondverzet en kraanverhuur, wordt samengewerkt binnen TCVT-verband. Samenwerking op andere terreinen vindt plaats op basis van gebleken behoefte.

Overige derden
Tot de overige derden behoren o.a. ministeries, voornamelijk het ministerie van SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) en I&M (Infrastructuur en Milieu) en o.a. de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).