duurzaamheid & milieu

Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en voertuigen essentieel. Zo kan de sector aan de ene kant een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de bouw van woningen, de energievoorzieningen en het onderhoud van onze infrastructuur en aan de andere kant een bijdrage leveren aan de verbetering van ons klimaat, de natuur en onze gezondheid. 

Om tot effectieve verduurzaming van mobiele hijswerktuigen en voertuigen te komen, is nauwe samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Voor een goede samenwerking is inzicht in de technische mogelijkheden en kennis van de sector een essentiële voorwaarde.

Deze pagina heeft tot doel de lezer te informeren over de noodzaak en haalbaarheid van de verduurzaming van zware mobiele werktuigen in het verticaal transport en de emissie-reducerende maatregelen die kraanverhuurbedrijven en fabrikanten kunnen inzetten.

PositionPaper verduurzaming zware mobiele hijswerktuigen

De VVT heeft in samenwerking met fabrikanten, de technische commissie en diverse bedrijven een inventarisatie gedaan van de laatste stand van zaken met betrekking tot de transitie van fossiel aangedreven machines naar zero-emissie alternatieven.


De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de PositionPaper verduurzaming zware mobiele hijswerktuigen. U kunt de paper hieronder downloaden:

Positionpaper: Verduurzaming zware mobiele hijswerktuigen (versie maart 2023)

Met dit document kan de sector het gesprek aangaan met opdrachtgevers, beleidsbepalers en overige belanghebbenden over de technische, economische en operationele haalbaarheid van een versnelde transitie. 

Doelstelling ruim binnen bereik
De sector ligt momenteel ruim op koers om voor 2030 te voldoen aan alle doelstellingen om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof te reduceren.

De autonome vervangingsinvestering van oude relatief vervuilende machines voor emissie-lage machines (Stage V, Euro 6) is al voldoende om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast zet de sector al vol in op verdere maatregelen om het verbruik en de uitstoot verder te reduceren. 

Transitie naar zero-emissie niet haalbaar uitzonderingen toegelaten
Een transitie van enige betekenis naar elektrificatie en Zero-emissie van het wagenpark voor 2035 is echter (nog) niet realistisch. Hiervoor heeft de VVT in samenwerking met de betrokken ministeries verschillende uitzonderingen besproken. Deze uitzondering zijn inmiddels doorgevoerd.

Hierover zal de VVT de leden informeren op het besloten gedeelte van de VVT website onder het kopje actuele dossiers.